Króluj nam Chryste!
LSO w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

Regulamin

 
REGULAMIN LITURGICZNEJ
SŁUŻBY OŁTARZA


w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

 
Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem,  dlatego też jej członkom stawiane są różne wymagania. Każdy ministrant jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów zawartych w tym regulaminie. 

 
I. ZASADY OGÓLNE

1. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca. 

2. Ubiór osobisty i strój liturgiczny:

a) każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby:
- długie spodnie i koszulka zakrywająca ramiona 
- w czasie świąt i uroczystości obowiązuje ubiór elegancki
- do kościoła należy przychodzić czystym i w odpowiednim obuwiu

b) odpowiednie stroje są przeznaczone dla:
- kandydatów na ministrantów - komża
- ministrantów - komża, pelerynka, sutanela
- lektorów - alba i białe cingulum

- ceremoniarzy - alba i cingulum we wszystkich kolorach liturgicznych

c) wszyscy ministranci mają obowiązek szanowania strojów liturgicznych, tzn. wieszają je w odpowiednim miejscu lub przechowują w domu i dbają o ich czystość.

3. Kandydatem może zostać chłopiec, który jest dobrym uczniem (nie zaniedbuje obowiązków szkolnych)  i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym. 

4. Ministrantem, zostaje chłopiec, który w wyznaczonym czasie zostanie przygotowany do pełnienia tej funkcji, będąc kandydatem. 

5. Lektorem zostaje ministrant po ukończeniu II klasy gimnazjum, który przeszedł kurs lektorski i otrzymał promocję lektorską. 

II. PRZYGOTOWANIE DO LITURGII

1. Ministranci przychodzą do służenia 15 minut przed Msza Świętą lub nabożeństwem. 

2. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.

3. Ministranci i lektorzy odmawiają odpowiednie modlitwy przed i po służeniu. 

III. ZMIANY W REGULAMINIE

1. Zmiany w regulaminie wprowadza Prezes z ks. Opiekunem, który je zatwierdza.

2. Regulamin obowiązuje od momentu zatwierdzenia przez ks. Opiekuna.

3. Data zatwierdzenia regulaminu: 13.05.2016r.

IV. SŁUŻBA LITURGICZNA


1. Służba liturgiczna odbywa się według wyznaczonego grafiku dyżurów (min. 1 raz w tygodniu).
Grafik znajduje się w zakrystii oraz na stronie internetowej LSO.

2. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się
i nie rozmawiają. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w całej liturgii. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności. 

3. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi.
Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego. 

4. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej (wakacje są od szkoły, a nie od Boga).

5. W wypełnianiu funkcji liturgicznych pierwszeństwo mają ceremoniarze, lektorzy, starsi lub w razie ich polecenia młodsi ministranci. 

V. 10 ZASAD MINISTRANTA

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyzną i służy jej rzetelną pracą. 


VI. INNE OBOWIĄZKI SŁUŻBY LITURGICZNEJ

1. Obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie. 

2. Służba według wyznaczonego dyżuru oaz chętne uczestnictwo  w innych uroczystościach.

3. Czytanie ogłoszeń zamieszczonych w zakrystii oraz na stronie internetowej. 

4. Zachowanie ciszy w zakrystii. 

5. Pobożne uczestnictwo we Mszy św. 

 
VII. KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie oraz swoją postawą poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą wyciągane konsekwencje:

a) rozmowa dyscyplinująca z Księdzem lub Prezesem

b) ostrzeżenie od Księdza lub Prezesa                                                 

c) zawieszenie w funkcji ministranta        

d) wydalenie z grona ministranckiego
    

VIII. PUNKTACJA

1. Obecność na zbiórce: 2 punkty

2. Nieobecność na zbiórce: -3 punkty

3. Służba obowiązkowa: 1 punkt

4. Nieobecność na służbie obowiązkowej: -2 punkty

5. Służba nieobowiązkowa: 2 punkty

6. Nabożeństwo: 2 punkty

7. Okolicznościowe msze św.: 3 punkty 

8. Niedzielna msza św.: 1 punkt

9. Usprawiedliwiona nieobecność: 0 punktów

10.  Ksiądz oraz Prezes mogą przyznawać lub odejmować punkty w zależności od danej sytuacji.

 
REGULAMIN PODPISALI:
 
Ks. Grzegorz Suchocki
Jan Gałązka
Filip Łuczak